بررسی رابطه توانمندسازی کارکنان و تعهد سازمانی کارکنان

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران (عهده دار مکاتبات)

2 کارشناس ارشد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران(عهده دار مکاتبات)

چکیده

چالش­های محیطی عصر حاضر از نظر پیشرفت سریع فن­آوری، افزایش انتظارات مشتریان و ضرورت انعطاف­پذیری، سازمان­ها را برای جستجوی راهی برای تداوم بقای خود وارد کرده است. در این میان، بسیاری از سازمان­ها راه حل را توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان تشخیص داده­اند. در تحقیق حاضر تلاش بر این است که میزان توانمندی کارکنان و تعهد سازمانی آنان و نیز رابطه بین این دو متغیر در جامعه مورد نظر، مطالعه و بررسی گردد. پژوهش حاضر  از منظر هدف کاربردی است.  همچنین پژوهش در ردیف تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان بیمارستان باقرالعلوم شهرستان اهر می­باشد. نتایج پژوهش نشان می­دهد که ارتباط مثبت و معنی­داری بین توانمندسازی و تعهد کارکنان وجود دارد و می­توان نتیجه­گیری کرد که که دو متغیر اصلی پژوهش یعنی توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه معناداری با همدیگر داشته­اند.

کلیدواژه‌ها