بررسی میزان تأثیر شاخص های کلیدی عملکرد بر انتقال تکنولوژی در صنایع مبدل های حرارتی و برودتی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران(عهده دار مکاتبات)

3 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

چکیده

فراگیری و انتقال گسترده تکنولوژی‌های مناسب و مدرن، کشورهای در حال توسعه را قادر می­سازد تا بر بهره­وری خود بیفزایند و در نتیجه به  توسعه سریع صنعتی این کشورها  منجر می­شود. شاخص­های کلیدی عملکرد1، سنجه­هایی است که بر روی ابعادی که در موفقیت حال و آینده سازمان نقش حیاتی و مهم دارند، تأکید و تمرکز دارند. این پژوهش یک پژوهش کاربردی است و نحوه گردآوری و تحلیل داده­ها با استفاده از روش پیمایش صورت گرفته است، لیکن شناسایی شاخص­های کلیدی عملکرد در انتقال تکنولوژی2 در صنایع مبدل­های حرارتی و برودتی، نوع ارتباط آن­ها و  میزان تأثیر  یا شدت اثر هر یک از این شاخص­ها بر روی هم، از اهمیت بالایی برخوردار است و نقش بسیار مهمی در میزان موفقیت انتقال تکنولوژی در این صنعت خواهد داشت. در این مقاله با استفاده از مدل ساختاری تفسیری3، ارتباط میان شاخص­های کلیدی عملکرد مؤثر بر انتقال تکنولوژ ی در صنایع مبدل­های حرارتی و برودتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و با استفاده از تکنیک4 DEMATEL  شدت اثر هر یک از این شاخص­ها  بر روی هم و بر روی  انتقال تکنولوژی در این صنعت بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها