ارایه و رتبه بنـدی الگـوهـایی مطلوب بـه منظور بهبـود خط مشی سرویس دهی به مشتریان با رویکرد شبیه سازی سیستم های صف و MCDM

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران (عهده دار مکاتبات)

2 کارشناس ارشد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

چکیده

امروزه جایگاه شرکت پست در کاهش حجم ترافیک، آلودگی هوا، تسریع در انجام کارها، کاهش هزینه و انرژی بر کسی پوشیده نیست. این سازمان­ها در دسته­بندی گروه خدماتی، ارتباط مستقیم با نیروی انسانی و مشتریان دارند. یکی از پدیده­های روزمره این سازمان­ها ازدحام جمعیت و ایجاد صف در باجه­ها می­باشد.
بررسی سیستم­های صف و کاهش اثرات نامطلوب انتظار، همواره یکی از موضوعات قابل توجه در ریاضیات کاربردی و تحقیق در عملیات بوده است. تحقیق حاضر پیرامون موضوع بالاست و به منظور رفع مشکل ادارات پست در خدمت­رسانی به مشتریان صورت گرفته است. در این خصوص پس از تعریف مسأله، کار بررسی و شناخت سیستم صف ادارات مذکور با انتخاب اداره کل پست استان البرز به عنوان مطالعه موردی آغاز گردید و نحوه ارایه خدمت به مشتریان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پس از بیان ساختار سیستم صف اداره مذکور، یک مدل ریاضی برای سیستم ارایه گردید و با نرم افزار شبیه ساز Enterprise Dynamic مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در ادامه علاوه بر شناسایی الگوی فعلی سرویس­دهی به مشتریان با استفاده از نظرات خبرگان 4 الگو پیشنهاد شد و سه شاخص جهت ارزیابی این مدل­ها انتخاب گردید. آنگاه با روش آنتروپی شانون اهمیت نسبی شاخص­ها تعیین و سپس با استفاده از TOPSIS اولویت­بندی الگوها انجام و یک الگو به عنوان مناسب­ترین الگو انتخاب شد. در پایان نتایج تحقیق به مدیریت جهت تصمیم­گیری بر مبنای روش علمی ابلاغ گردید.

کلیدواژه‌ها