مطالعه یکپارچگی نظام مدیریت شهری تهران (مطالعه موردی مأموریت خدمات شهری)

نویسنده

استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی رشت، ایران

چکیده

شهر به­عنوان کلیتی به­هم پیوسته به سازمانی مقتدر با مدیریتی یکپارچه نیازمند است. باتوجه به اهمیت موضوع یکپارچگی در مدیریت شهری، سؤال اصلی در این تحقیق این است که عناصر اصلی ساختاری الگوی بومی مدیریت شهری تهران کدامند و چه­نوع وابستگی و مکانیزم هماهنگی میان آن­ها وجود دارد؟ در این تحقیق، از یک منظر که ساختن مدل مفهومی پیشنهادی نگارنده است، شیوه قیاسی- استقرایی مبنای انجام تحقیق قرار گرفت و برای آزمون مدل پیشنهادی از تحلیل‌های کمی استفاده شده‌ است. جامعه آماری تحقیق مدیران سطوح عالی شهرداری تهران در حوزه خدمات شهری هستند.
به­ منظور استخراج اهمیت هر یک از اهداف حوزه خدمات شهری از نظر خبرگان و فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی (GAHP) استفاده گردید. نهایتاً پس از انجام محاسبات و تحلیل پرسشنامه­های بازگشتی، وزن و اهمیت هریک از اهداف حوزه خدمات شهری مشخص گردید. نتایج تحلیل نشان می­دهد که در حوزه خدمات شهـری، مأموریت خدمات شهـری و زیبـاسـازی بــا اهمیت­ترین و مأموریت تهیه محصولات کشــاورزی و پروتئینی شهـرونـدان کم­اهمیت­ترین مأموریت­های شهرداری در حوزه خدمات شهری هستند. همچنین نوع رابطه و مکانیزم مناسب هماهنگی میان شهرداری با سازمان­های مرتبط به تفکیک اهداف مختلف تعیین گردید

کلیدواژه‌ها