رابطه اعتماد ادراک شده کارکنان به مدیران در بهبود عملکرد کارکنان (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین)

نویسنده

کارشناس ارشد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

چکیده

اعتماد یکی از جنبه های مهم روابط انسانی است و زمینه­ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه می­باشد. اعتماد مشارکت را در زمینه­های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سرعت بخشیده و تمایل افراد را برای همکاری با گروه­های مختلف جامعه افزایش می­دهد. با اعتماد، روابط اجتماعیِ محکم و صلح­آمیز حفظ می­شود که این­ها به نوبه خود، پایه و اساس رفتارهای جمعی و همکاری­های سازنده هستند [15]. در این پژوهش از میان دیدگاه­های مطرح شده در مورد ابعاد اعتماد، دیدگاه رابینز و برای نشان دادن تأثیر اعتماد متقابل بر عملکرد از مدل کریتنر استفاده گردیده است. با تحلیل­های آماری انجام شده بر روی داده­های گردآوری شده، این نتیجه حاصل گردید که بین ابعاد اعتماد و عملکرد رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها