بررسی رابطه بین هوش هیجانی وکیفیت کاری کارمندان دانشگاه جندی شاپور اهواز

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه خوارزمی، تهران،ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‏ بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی کاری کارمندان دانشگاه جندی شاپور اهواز انجام گرفت. جامعه‏ آماری پژوهش، کلیه کارکنـان دانشـگـاه به تعداد 827 نفر بـود و از این تعداد 245 نفر به روش تصادفی طبقه‏ای انتخاب گـردیـد. روش پـژوهش استفاده شده، توصیفی- همبستگی بود. برای جمع‏آوری اطلاعات، از پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ بر اساس مدل گلمن (1995) و کیفیت زندگی کاری والتون (1975) استفاده گردید که پایایی دو پرسشنامه به ترتیب 89/0 و 92/0 به دست آمد. از روش‏های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی کاری کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره تفاوت معناداری را در هوش هیجانی کارکنان بر اساس جنسیت، سن، سطح تحصیلات، نوع استخدام و سابقه کار نشان نداد اما در مورد کیفیت زندگی کاری کارکنان، تفاوت معناداری بر اساس جنسیت، سن و سابقه کار وجود دارد ولی در سطح تحصیلات و نوع استخدام تفاوتی مشاهده نشد

کلیدواژه‌ها