الگوی شایستگی مدیران بر اساس نهج‌البلاغه امام علی (ع)

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، ارومیه، ایران

2 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

چکیده

این پژوهش با هدف استخراج الگوی شایستگی مدیران بر اساس کتاب ارزشمند نهج‌البلاغه امام علی (ع) انجام شده است. در فرآیند پژوهش، کلیه خطبه‌ها، نامه‌ها و حکمت‌های حضرت به طور دقیق مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است و سپس مطالب مستخرج بر اساس الگوی کدگذاری باز برگرفته از رویکرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد کدگذاری شده‌اند. در مرحله بعد، این کدها در قالب طبقات اصلی و فرعی شایستگی‌ها طبقه‌بندی شده‌اند. به منظور حصول اطمینان از صحت و درستی استنباط محققین از شایستگی‌ها، الگوی شناسایی شده توسط 24 نفر از افراد خبره و صاحب‌نظر مورد ارزیابی قرار گرفته است و پس از انجام آزمون آماری، شایستگی‌های نهایی مشخص شده‌اند. نتایج این پژوهش نشان داد که بر مبنای نهج‌‌البلاغه حضرت علی (ع)، الگوی شایستگی مدیران در قالب پنج شایستگی تقوی‌مداری، امانت‌داری، عدالت‌ورزی و انصاف، تصمیم‌گیری و رفتاری- اخلاقی قابل ارائه است.

کلیدواژه‌ها