ارایه یک مدل جدید چندهدفه فازی برای انتخاب تأمین کنندگان در زنجیرة تأمین

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران (عهده¬دار مکاتبات)

2 دانشیار دانشکده مدیریت وحسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

امروزه، تأمین منابع شرکت از بیرون، تبدیل به یک رویکرد تجاری مهم شده است. برای حل مسئله­ انتخاب تأمین­کننده، مدل­های زیادی توسعه داده شده­اند. در این میان، مدل­های تصمیم­گیری چندمعیاره (MCDM)، توسط نویسندگان زیادی مورد استفاده قرار گرفته­اند که به راه­حل­های خوبی نیز منجر گشته­اند. مروری بر ادبیات انتخاب تأمین­کننده نشان می­دهد که اگرچه موضوع انتخاب تأمین­کننده یک مسئله­ چندهدفه است، اما ماهیت چندهدفه­ آن تا حدود زیادی ناشناخته باقی مانده است. در موارد زیادی پارامترهای مهم دیگری غیر از هزینه مانند کیفیت، زمان تحویل و ریسک، در نظر گرفته نمی­شوند. همچنین در عمل، ماهیت مبهم و غیردقیق عوامل تصمیم­گیری مانند اهداف، محدودیت­ها و پارامترها قابل چشم­پوشی نیست. در این تحقیق، به منظور درنظر گرفتن این ابهامات، از نظریه­ مجموعه­های فازی استفاده شده است. همچنین به طور همزمان تخفیف و هزینه نگهداری موجودی در تابع هدف مدنظر قرار گرفته شده است. همچنین در این تحقیق اهداف کاهش میزان قطعات معیوب و تأخیر در تحویل مورد توجه قرار گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها