بررسی استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در یک سازمان خدماتی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران (عهده دار مکاتبات)

2 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

چکیده

بودجه مهم­ترین ابزار برنامه­ریزی برای مدیریت هر سازمان به شمار می­آید و بودجه­ریزی به عنوان شرح صورت وضعیت و پیش­بینی درآمدها و هزینه­ها برای یک دوره، مدیر را در کنترل سلامت مالی سازمان کمک می­کند. نظام بودجه­ریزی عملیاتی با هدف نتیجه محوری این سند مالی، تلاش می­کند با پیوند اعتبارات بودجه­ای به نتایج اقدامات سازمان به اهداف صرفه­جوئی، شفافیت، کارائی و اثربخشی بودجه دست یابد. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر عوامل مدل الماس بر اسقرار نظام بودجه­ریزی عملیاتی در سازمان و تعیین میزان تأثیر هریک از این عوامل می­باشد. مدل الماس در برگیرنده شش فاکتور مدیریت برنامه­ریزی، مدیریت هزینه، مدیریت عملکرد، مدیریت تغییر، نظام پاسخگویی و انگیزش می­باشد. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی است و از حیث روش، توصیفی- پیمایشی می­باشد. برای جمع­آوری داده­ها از ابزار پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم­افزار SPSS  جهت استفاده شده است. یافته­های تحقیق حاکی از آن است که هر شش فاکتور مدل الماس بر استقرار نظام بودجه­ریزی عملیاتی در سازمان، تأثیرگذار هستند و مدیریت عملکرد، مدیریت برنامه­ریزی و مدیریت هزینه به ترتیب بیشترین تأثیر را دارند.

کلیدواژه‌ها