شناسایی و الویت بندی موانع وصول مطالبات معوق بانکی با استفاده از مدل ترکیبی دیمتل شبکه ای و ویکور

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران (عهده¬دار مکاتبات)

چکیده

یکی از مشکلات اساسی که امروزه بانک­ها و مؤسسات مالی و اعتباری با آن مواجه­اند، مشکل مطالبات معوق و تسهیلات وصول نشده آن­هاست، زیرا تسهیلات پرداخت شده به طور کامل از سوی مشتریان بازپرداخت نشده و همواره قسمتی از تسهیلات به صورت مطالباتی که هنوز به حیطه وصول در نیامده است، در حساب­ها باقی می­ماند. این مشکل یکی از مشکلات اساسی سیستم بانکی کشور محسوب می­شود که با آن دست به گریبان است. لذا تحقیق در این زمینه و یافتن ریشه­های این مشکل به منظور جلوگیری از رشد مطالبات معوق ضروری می­باشد. در این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سؤال بوده­ایم که چه موانعی در راه وصول مطالبات معوق بانکی وجود دارد؟
روش پژوهش در این تحقیق از نوع توصیفی است و جامعه آماری پژوهش شامل سیستم بانکی کشور و در تحقیق جاری محدود به بانک تجارت استان قزوین می­باشد که شامل30 نفر از افراد خبره شاغل در بانک تجارت استان قزوین است. ابزار جمع­آوری داده­ها پرسشنامه بوده و ابزار مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده­ها از بین روش­های تصمیم­گیری چند شاخصه گروهی (GMADM) انتخاب شدند که شامل تکنیک  DEMATELو روش VIKOR است.3 پرسشنامه تهیه گردید و 14 مانع شناسایی شد که در بین آن­ها، عدم اخذ ضامن معتبر با در اختیار داشتن وزن 0.085 در الویت اول قرار گرفت و در الویت­بندی حوزه تسهیلات، تسهیلات کوتاه مدت در رتبه اول، تسهیلات میان مدت در رتبه دوم و تسهیلات بلند مدت در رتبه سوم  قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها