بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با عملکردکارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران (عهده¬دار مکاتبات)

چکیده

سرمایة اجتماعی شامل دانش و منابع سازمانی است که توان اقدام جمعی و انفرادی در سیستم­های اجتماعی انسانی را افزایش می­دهد. متغیر سرمایه اجتماعی با استفاده از مدل­های ناهاپیت و گوشال و از طریق خرده مقیاس های سرمایه ارتباطی، ساختاری و شناختی عملیاتی گردیده است، متغیر عملکرد کارکنان نیز با استفاده الگوی لینج و گراس و از طریق خرده مقیاس­های کمیت، کیفیت، زمان، هزینه، نظم و پاسخگویی، عملیاتی شده است.
نوع پژوهش کاربردی و روش پژوهش نیز همبستگی است، ابزار گردآوری داده­ها نیز پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی و پرسشنامه محقق ساخته عملکرد کارکنان می­باشد که روایی آن با استفاده از نظرات اساتید و محققان و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ مورد سنجش و تأیید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها نیز از نرم افزار SPSS استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین می­باشد. 
یافته­های پژوهش نشان می­دهد که بین سرمایه اجتماعی با عملکرد کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد و در بین خرده مقیاس­های سرمایه اجتماعی بعد شناختی بیشترین ارتباط را با عملکرد کارکنان دارد.

کلیدواژه‌ها