بررسی تاثیر عوامل جمعیت شناختی و درک از برند بر تمایل به خرید خودروهای لوکس در میان مصرف کنندگان

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران(عهده دار مکاتبات)

چکیده

مصرف تجملی، یک پدیده نسبتا جهانی است که فراگیری بیشتری در کشورهای توسعه یافته دارد. می­توان گفت، مصرف تجملی در فرهنگ هایی رایج تر است که گرایش به مادی­گرایی دارند. این پژوهش درک عمیق­تری از این که چرا مصرف­کنندگان تمایل به خرید خودروی لوکس را دارند فراهم می­آورد. جامعه آماری این تحقیق، دارندگان یا مالکان خودروهای تویوتا، هیوندای و کیاموتورز در سطح شهر تهران می­باشند که آزمودنی­های این پژوهش در نظر گرفته شده­اند و محصولات لوکس این جامعه، خودروهای بنز آلمان و لکسوس ژاپن می باشند. 390 نمونه جمع آوری و روش نمونه­گیری تصادفی از نوع طبقه­ای متناسب با حجم است. در تجزیه و تحلیل داده­ها از مدل معادلات ساختاری و از نرم افزار اس.پی اس.اس و لیزرل استفاده شد که عمده­ترین نتایج حاکی از آن است: متغیر ارزش لذت جویانه، ارزش منحصر به فرد بودن و ارزش کیفیت نقش بیشتری نسبت به دو متغیر ارزش تجملی و ارزش اجتماعی در شکل­گیری درک از برند لوکس از دیدگاه مصرف کنندگان ایرانی دارند. بنابراین، مدیران بازاریابی برندهای لوکس می­توانند از نتایج این پژوهش استفاده کنند تا خرید بیشتری از مصرف­کنندگان بازار هدفشان به دست آورند. پنج ارزش درک شده از برند لوکس می­تواند راهنمایی برای فروشندگان این محصولات باشد.

کلیدواژه‌ها