تبیین و آزمون برنامه های وفاداری بر تصمیم گیری خرید مشتریان(مطالعه موردی)

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت وحسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران ،ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ،ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران(عهده دار مکاتبات)

چکیده

وفـادارسازی مشتریان در بازارهای رقابتی امروز، نقش تعیین کننده­ای در بقای سازمان­ها دارد. برنامه­های وفاداری، از جمله ابزارهای مطرح در این مقوله
به شمار می‌آیند. هدف این مقاله بررسی تأثیر برنامه­های وفاداری بر تصمیم­گیری خرید مشتریان است. در این تحقیق، با توجه به مدل مفهومی به کار گرفته شده، سه فرضیه مطرح شده که در نهایت با تحلیل داده­های جمع آوری شده از نمونه آماری بوسیله پرسشنامه و با استفاده از آزمون فرض تک متغیری در مورد میانگین یک جامعه، همگی آنها تأیید شده­اند. در ادامه نیز بوسیله تحلیل عاملی، پنج برنامه وفاداری طراحی شده به ترتیب میزان تأثیرگذاری بر تصمیم گیری خرید مشتریان، رتبه بندی گشته. همچنین مولفه­های تصمیم­گیری خرید مشتریان نیز به ترتیب اهمیتشان رتبه بندی شده­اند.

کلیدواژه‌ها