بررسی رابطه بین به کارگیری سیستم ERP و افزایش فرصت های کارآفرینی سازمانی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه، تهران، ایران (عهده¬دار مکاتبات)

چکیده

در این پژوهش سعی گردیده است تا به بررسی رابطه، بین به­کارگیری سیستم ERP (برنامه­ریزی منابع سازمان) و افزایش فرصت­های کارآفرینی سازمانی پرداخته شود. با توجه به روند رو به گسترش رقابت در بازارهای جهانی و محیط رقابتی سازمان­ها و شرکت­ها، کارآفرینی عامل کلیدی توسعه اقتصادی و پیشرفت سازمان­ها به شمار می­رود. عوامل متعددی در افزایش فرصت­های کارآفرینی سازمانی تأثیر دارند که در این تحقیق با توجه به اهمیت اطلاعات سازمان و یکپارچگی اطلاعات سازمان، به بررسی استفاده از سیستم ERP و تأثیر آن روی کارآفرینی سازمانی پرداخته شده است. در این تحقیق 3 عامل کارآفرینی سازمانی، یکپارچگی اطلاعات و سازگاری اطلاعات به عنوان شاخص­های با اهمیت در نظر گرفته و بررسی شده­اند. نتایج، حاکی از این است که به کارگیری سیستم ERP  موجب یکپارچگی ماژول­های مختلف سازمان از بعد اطلاعاتی و افزایش سازگاری اطلاعات سازمان و همچنین موجب افزایش فرصت­های کارآفرینی سازمانی می­شود. میانگین متغیر یکپارچگی اطلاعات نسبت به دو متغیر دیگر بیشتر به دست آمده است و میانگین متغیر سازگاری اطلاعات و کارآفرینی در رده­های بعدی قرار گرفتند ‌و هر سه فرض پذیرفته گردید.

کلیدواژه‌ها