بررسی تاثیر مدیریت دانش مشتری بر بهبود روابط با مشتریان صنعتی(قطعه سازان خودرو مستقر در شهرک های صنعتی قزوین)

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه گیلان، گروه مدیریت، گیلان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان، گروه مدیریت، گیلان، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت مشتری در دنیای رقابتی امروز،‏ به ویژه در بازاریابی صنعتی، لازم است شرکت­ها درک درستی از مشتریان و نیازهایشان داشته باشند. امروزه بیش از پیش به دانش تکیه شده؛ با تکیه بر دانش به عنوان عامل کلیدی رقابت پذیری در اقتصاد جهانی، شرکت­ها ممکن است به دنبال عنصر اصلی باشند که دانش مشتری نامیده می­شود. از طرفی چون مشتری در دستیابی به اهداف سازمان یک عضو کلیدی است، لازم است به دانش مشتری اهمیت بیشتری داده شود. بنابراین نیاز به مدیریت کردن دانش مشتری چالشی را پیشروی سازمان قرار می­دهد که باید با آن روبرو شود.
در این پژوهش به بررسی تاثیر مدیریت دانش مشتری بر ارتقاء روابط با مشتریان صنعتی پرداخته شده است. برای بررسی فرضیات از نرم افزار spss استفاده کردیم. بعد از بررسی نرمال بودن داده­ها برای آزمون فرضیات از t-test تک نمونه­ای و آزمون دو جمله­ای، همچنین برای اولویت بندی متغیرها از آزمون فریدمن استفاده نمودیم.

کلیدواژه‌ها