مقایسه تاثیر ساختار مالکیت (خانوادگی- غیرخانوادگی) و ریسک عملیاتی بر عملکرد شرکت ها

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه حسابداری، قزوین، ایران

2 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه حسابداری، قزوین، ایران (عهده دار مکاتبات)

چکیده

مقایسه عملکرد انواع شرکت ها راهی برای شناخت شرکت های برتر و معرفی آنان به جامعه است. از گروه شرکت هایی که کمتر شناخته شدهاند و مورد
بررسی کمتر قرار گرفته اند شرکت های خانوادگی است؛ بنابراین پژوهش حاضر به بررسی مقایسه شرکت های خانوادگی و غیرخانوادگی و ریسک عملیاتی
و تاثیر آن ها بر عملکرد شرکت می پردازد. هدف این تحقیق بررسی عملکرد شرکت های خانوادگی در مقایسه با شرکت های غیرخانوادگی با استفاده از
معیارهای ارزیابی عملکرد است. با بکارگیری معیارهای ارزیابی عملکرد شامل معیارهای حسابداری و بازار اثر ساختار مالکیت (خانوادگی-غیرخانوادگی) بر
عملکرد شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت. برای این تحقیق 123 شرکت برای 7 سال از سال 1385 تا 1391 مورد آزمون قرار گرفت. از آزمون من ویتنی و
رگرسیون خطی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد که شرکت های خانوادگی عملکرد بیشتری نسبت به شرکت های
غیرخانوادگی ندارند. اما رابطه ی ریسک عملیاتی و عملکرد در شرکت های خانوادگی برای نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، نسبت حقوق صاحبان سهام و
رشد فروش قویتر از شرکت های غیرخانوادگی است.

کلیدواژه‌ها