بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در هیئت مدیره های سازمان نظام پرستاری ایران

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، گروه مدیریت، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران (عهده دار مکاتبات)

چکیده

پدیده کارآفرینی خیلی دیر و به صورت کمرنگ در عرصه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی وارد شده و هنوز هم نتوانسته است به جایگاه واقعی خود در این
حیطه دسترسی پیدا کند. این مقاله با هدف بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در هئیت مدیره های سازمان نظام پرستاری ایران در سال 1391
انجام پذیرفته است. در این تحقیق، توصیفی- پیمایشی، با توجه به اینکه هیئت مدیره های سازمان نظام پرستاری 30 استان کشور جامعه آماری را
تشکیل می دهند و بر اساس فرمول حجم نمونه نیاز به جمع آوری 100 پرسشنامه بود. از روش نمونه گیری تصادفی ساده جهت تحقیق استفاده شد. در
این روش محقق به کلیه آزمودنی ها در جامعۀ آماری فرصت انتخاب یکسان می دهد. نتایج تحقیق نشان دهنده این مطلب است که بین شش عامل
سازمانی با کارآفرینی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه گام به گام نشان می دهد که علیرغم معنی دار
بودن رابطه ساختار سازمانی، سیستم تحقیق و توسعه، ویژگی های کارکنان، فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی این شاخص ها جزء عوامل مؤثر بر
کارآفرینی سازمانی نیستند و فقط سبک رهبری و استراتژی سازمانی از عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی هستند.

کلیدواژه‌ها