تبیین رابطه بین عدالت سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده با تعلق خاطرکاری

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران(عهده دار مکاتبات)

2 استادیار، دانشگاه خوارزمی ، گروه مدیریت، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران

چکیده

تعلق خاطر به عنوان مفهومی جدید در سالیان اخیر وارد مباحث سازمانی شده و طی یک دهه گذشته محبوبیت زیادی پیدا کرده است. در تعلق خاطر،
افراد در ایفای نقش تمام ابعاد فیزیکی، شناختی و عاطفی خویش را به کار گرفته یا ابراز می کنند و در کار شاداب و پرانرژی هستند و تمایل زیادی برای
صرف تلاش و کوشش از خود بروز میدهند.
در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده با تعلق خاطر کارکنان انجام شده است. جامعه آماری
این تحقیق، 160 نفر از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین میباشد. نتایج پژوهش نشان میدهد که تأثیر هر سه بعد عدالت سازمانی شامل عدالت
توزیعی، عدالت رویهای و عدالت مراودهای بر تعلق خاطر کارکنان مستقیم و معنادار است. همچنین رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و تعلق خاطر-
کارکنان نیز مثبت و معنادار مشاهده شد. پس از آنجا که در این پژوهش رابطه بین عدالت سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده با تعلق خاطر کارکنان
معنادار است، کاربرد عدالت سازمانی و نحوه بکارگیری آن، جهت بهبود و افزایش عملکرد شغلی کارکنان ضروری میباشد.

کلیدواژه‌ها