شناسایی حد بهینه معنویت سازمانی در رابطه با حداکثر نمودن عملکرد کارکنان موردکاوی استانداری قزوین

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران

2 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران (عهده دار مکاتبات)

3 استادیار، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، گروه مدیریت، تهران، ایران

چکیده

موضوع معنویت سازمانی از جمله مباحث نوپای سازمانی است که مطالعه و بررسی در خصوص آن و اثراتش بر عملکرد کارکنان مورد نظر محققین بوده
است. هدف این تحقیق شناسایی عواملی از معنویت سازمانی است که پیاده سازی آنها در سازمان، عملکرد کارکنان را افزایش دهد که با مولفه های،
احساس لذت از کار، مشارکت اجتماعی، همبستگی تیمی، فرصت برای توجه به زندگی درونی، همسویی بین ارزش های فردی و سازمانی در استانداری
قزوین و واحدهای تابعه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بررسی شد. همچنین شناسایی نوع رابطه بین عوامل معنویت سازمانی با عملکرد
کارکنان و حد بهینه آنها است که از آزمون رگرسیون خطی و غیرخطی و دستگاه معادلات برازش خطی و غیرخطی استفاده و با تخمین تابع ریاضی و
روش مشتق گیری، اندازه گیری شد. نتایج حاصل نشان می دهد که برخی از عوامل معنویت سازمانی رابطه مستقیم و خطی با عملکرد دارند و برخی دیگر
رابطه غیرخطی، لذا مدیران و مسئولین باید در توسعه معنویت سازمانی در راستای حداکثر نمودن عملکرد کارکنان دقت لازم را داشته باشند.

کلیدواژه‌ها