(TAM) عوامل موثر بر رفتار خرید مشتریان اینترنتی در ایران با توجه به مدل پذیرش فناوری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مهندسی فناوری اطلاعات، قزوین، ایران

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه ریاضی و آمار، قزوین، ایران (عهده دار مکاتبات)

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مهندسی کامپیوتر، قزوین، ایران

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر که از نوع کاربردی و پیمایشی است، بررسی تاثیر 12 عامل بر روی نگرش و تمایل مشتری برای پذیرش خرید اینترنتی
است که در آن 29 فرضیه مطرح شده است. جامعه آماری پژوهش، مشتریان بالقوه و بالفعل فروشگاههای اینترنتی ایران است که از بین آنها نمونهای
500 نفری، انتخاب شده است. داده های اولیه از طریق پرسشنامه و داده های ثانویه نیز به روش کتابخانه ی جمع آوری شده است. با استفاده از ابزارهای
اندازه گیری، روایی محتوایی و پایایی پرسشنامه ها بررسی شد. با توجه به نتایج حاصل از مشاهدات، از 29 فرضیه مطرح شده، 19 فرضیه تایید و 10 فرضیه
رد شد. بر این اساس، به جز عامل درآمد، 11 عامل دیگر بر پذیرش خرید اینترنتی موثر بود که بیشترین تاثیرگذاری مربوط به تمایل مشتری نسبت به
خرید اینترنتی است. همچنین ریسک پذیری، کمترین تاثیر را بر روی نگرش دارد و تجربه قبلی خرید اینترنتی و رضایتمندی، تاثیر بسزایی بر تمایل به
خرید دارند.

کلیدواژه‌ها