بهینه سازی عملکرد شرکت ها با استفاده از سازوکارهای حاکمیت شرکتی و بکارگیری الگوریتم های فرا ابتکاری

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه حسابداری، قزوین، ایران

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه حسابداری، قزوین، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

چکیده

یک سیستم حاکمیت شرکتی خوب عنصری کلیدی در بهینه­ سازی عملکرد واحد تجاری و بهترین حالت سودآوری برای سهامداران می‌باشد که هزینه‌های نمایندگی را محدود و از بقای شرکت حمایت می‌کند. هدف این تحقیق بیان تفاوت بین مقادیر عملکرد بهینه شرکت‌های فعال در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران از طریق سازوکارهای حاکمیت شرکتی است. در این راستا 130 شرکت بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک 10 صنعت در طی سال 1380 تا 1390 با بکارگیری الگوریتم‌های فرا ابتکاری مورد بهینه سازی عملکرد با معیارهای (بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده واقعی سهام، نسبت کیوتوبین، ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، ارزش افزوده اقتصادی، هزینه سهام عادی) قرار گرفت و مقایسه میانگین‌ها بین عملکرد بهینه، بین ساز وکارهای حاکمیت شرکتی و بین عملکرد بهینه و سازو کارهای حاکمیت شرکتی با آزمون کروسکال والیس انجام شد. در نتیجه بکار گیری سازو کارهای حاکمیت شرکتی خوب که منجر به عملکرد بهینه شرکت‌ها شد به سرمایه گذاران و شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها