بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد سازمان های چابک بر اساس الگوی گلدمن و ناگل

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه پیام نور، واحد تهران، گروه مدیریت، تهران، ایران

2 استادیار، دانشگاه رازی، گروه مدیریت، کرمانشاه، ایران

3 کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، واحد تهران، گروه مدیریت دولتی، تهران، ایران

چکیده

 امروزه سازمان­ها با سطح بی­ سابقه­ ای از تغییرات و چالش­های رقابتی روبرو هستند که به صورت مداوم در حال افزایش است. مدل­ها ، روش­ها و ابزارهایی که در گذشته برای مدیریت تغییرات استفاده می­ شد ، ابزارهایی با ارزش هستند ولی برای کمک به سازمان به جهت همگام شدن با تغییرات داخلی و خارجی کافی نیستند. یکی از جدیدترین شکل­های سازمانی برای مقابله با این تغییرات، سازمان چابک می­ باشد. برای تبدیل شدن به یک سازمان چابک ، نیاز به ایجاد تغییرات اساسی در نحوۀ کار­ کارکنان ، سیستم­های کاری و فرهنگ سازمان است. پژوهش حاضر به شناخت عوامل مؤثر بر ایجاد سازمان­ های چابک پرداخته است. با توجه به اهمیت موضوع ، با استفاده از الگوی گلدمن و ناگل ، 6 عامل به عنوان عوامل مؤثر بر چابک­ سازی سازمان شناسایی شد. پس از تجزیه­ و تحلیل داده­ ها که با استفاده از روش­ های آماری پارامتریک و مدل عاملی تأئیدی مرتبه اول انجام گرفت ، مهم­ترین عوامل در قابلیت چابکی سازمان به ترتیب مربوط به اهمیت دادن به افراد ، فناوری اطلاعات ، آمادگی برای تغییر، هماهنگی سازمانی ، کنترل عدم اطمینان محیطی و توانمند سازی کارکنان تعیین شد.

کلیدواژه‌ها