شناسایی موانع و پیش برنده های استقرار مالیات بر ارزش افزوده

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران (عهده دار مکاتبات)

2 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران

3 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مدیریت، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی موانع و پیش برنده­ های استقرار مالیات بر ارزش افزوده در اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران است. برای انجام این پژوهش سه فرضیه تدوین گردید و برای آزمون این فرضیات ، داده­ های کمی، به روش میدانی و با استفاده از پرسش­نامه­ ای که با مرور ادبیات تحقیق طراحی شده بود، جمع آوری شد. قبل از توزیع، پرسش نامه در اختیار 13 نفر از خبرگان و صاحب­نظران رشته اقتصاد و مدیریت دولتی قرار گرفت و پس از تایید روایی آن، پرسش­نامه اصلاح شده، در بین 382 نفر از مودیان مالیاتی و 158 نفر از کارشناسان اداره مالیات قرار گرفت. داده ­های جمع آوری شده با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و سه دسته مانع تحت عنوان موانع فرهنگی، اجرایی و ساختاری مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان داد که 12 شاخص­ های به عنوان شاخص­ های موانع ساختاری ، 23 شاخص­ های به عنوان موانع اجرایی و 6 شاخص­ های به عنوان موانع فرهنگی به عنوان موانع استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده شناسایی گردید.

کلیدواژه‌ها