ارائه مدل توسعه کارآفرینی بر پایه مدیریت دانش

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه پیام نور، واحد تهران، گروه مدیریت، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، واحد تهران، گروه مدیریت، تهران، ایران (عهده دارمکاتبات)

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی جهت توسعه کارآفرینی بر پایه مدیریت دانش در کارکنان شهرداری منطقه 7 تهران می‌باشد. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن شامل کلیه کارکنان شهرداری منطقه 7 (420 نفر) است که با روش نمونه برداری طبقه ای 201 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه­­ ای محقق ساخته دارای 75 پرسش مربوط به مولفه‌ی کارآفرینی و 12 پرسش مربوط به مولفه­ ی مدیریت دانش است. برای تعیین اعتبار پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است و این ضریب در مورد کارآفرینی 91% و در مورد مدیریت دانش 94% می­‌باشد. بدین وسیله پرسشنامه از اعتبار کافی برخوردار است. بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی کارآفرینی به عوامل سازنده: خلاقیت ، استقلال ، نفوذ، بیرونی بودن ، تصمیم گیری، انعطاف پذیری ، توفیق طلبی ، یادگیری و مدیریت دانش نیز بر اساس پژوهش‌های گذشته به سه عامل خلق دانش، انتشار دانش و کاربرد دانش تقسیم شده است. نتایج همبستگی بنیادی نشان داده است که یافته‌های پژوهش به عنوان مدل بهینه کارآفرینی برپایه ابعاد مدیریت دانش و ویژگی‌های فردی کارکنان به صورت یک مدل اقتضایی معرفی می‌شود و بین کارآفرینی با سنوات خدمت و سن رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها