ساختار عاملی و همسانی درونی پرسشنامه رهبری اصیل

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه بوعلی‌سینا همدان، گروه علوم تربیتی، همدان، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه بوعلی‌سینا همدان، گروه علوم تربیتی، همدان، ایران (عهده دار مکاتبات)

3 کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران، گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی روایی و پایایی پرسشنامه رهبری اصیل انجام گرفته است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری شامل کارکنان بخش‌های اداری پنج سازمان دولتیِ واقع در سایت اداری شهر سنندج می‌باشد. با رعایت نسبت کارکنان هر سازمان، نمونه‌ای به حجم 131 آزمودنی به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طیقه‌ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها ، پرسشنامه رهبری اصیل والومبا و همکاران (2008) بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و مرتبه دوم، ضریب آلفای کرونباخ و آزمون t تک نمونه‌ای صورت گرفت. نتایج نشان داد که روایی سازه و همسانی درونی پرسشنامه رهبری اصیل مورد تأیید بود و می‌توان از این ابزار، جهت اندازه‌گیری رهبری اصیل استفاده نمود. نتایج همچنین نشان داد که از دیدگاه افراد نمونه، وضعیت رهبری اصیل در سازمان‌های مورد مطالعه، در سطح بالاتر از متوسط بود.

کلیدواژه‌ها