شناسایی عوامل مؤثر بر وفاداری و تعهد به نام و نشان تجاری(برند) در رسانه های اجتماعی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مدیریت بازرگانی، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مدیریت بازرگانی، تهران، ایران (عهده دار مکاتبات).

چکیده

با توجه به چشم­ اندازی از جامعه نام تجاری (برند) به همراه اعتماد و تعهد به نام تجاری و ادبیات وفاداری هدف ما این است که نشان دهیم چگونه جوامع نام تجاری (برند) بر پایه رسانه‌های اجتماعی ، بر روی عناصری از مدل مشتری محور و وفاداری و تعهد به نام تجاری تأثیر می‌گذارد و با بررسی میزان تأثیر هریک از این عوامل، پیشنهادات کاربردی جهت بهبود این عوامل در این رسانه‌ها معرفی گردیده است ؛ در این مطالعه که بر اساس طرح پژوهش توصیفی و از نظر هدف کاربردی می‌باشد در تجزیه و تحلیل داده­ های گردآوری شده از تحلیل عاملی، تحلیل همبستگی (پیرسون) و برای آزمون فرضیه‌ها و بررسی روابط بین متغیرها ، آزمون‎های همبستگی و مقایسه‎ای و دیگر آزمون‎های مورد نیاز از آمار استنباطی به کمک نرم ­افزارهای تحلیل آماری SPSS 22.0 و از نرم­ افزارLISREL 8.80 جهت تحلیل عاملی سازه‎ها استفاده شده است. همچنین از روش مدل‎سازی معادلات ساختاری جهت برازش مدل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که جامعه نام تجاری در رسانه اجتماعی بر رابطه مشتری/محصول و نام و نشان تجاری و شرکت و سایر مشتریان مؤثر بوده، همچنین بهبود روابط مشتریان با شرکت، محصول و سایر مشتریان موجب افزایش اعتماد مشتریان به نام و نشان تجاری (برند) خواهد شد و در نهایت تعهد و وفاداری مشتریان به نام و نشان تجاری (برند) نیز افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها