شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد سازمانی بر اساس روش‌های کارت امتیازی متوازن پایدار (SBSC) و MCDM با استفاده از متغیرهای زبانی

نویسندگان

1 1استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت صنعتی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت صنعتی، تهران، ایران (عهده دار مکاتبات)

چکیده

کارت امتیازی متوازن پایدار براساس پارامترهای توسعه پایدار یک روش مفید و قدرتمند برای ارزیابی عملکرد پایدار سازمان یا شرکت است. این موضوع در مرور ادبیات این مقاله اشاره است. موضوع این مقاله ابعاد شناسایی و اولویت ­بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد سازمان را پوشش می‌دهد. در این پژوهش رویکرد کارت امتیازی متوازن پایدار با فرآیند تحلیل شبکه ­ای فازی (FANP) جهت رتبه بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد در شرکت صنایع پلاستیک پوشینه بررسی می‌شود.جهت طراحی مدل، ابتدا لیستی از شاخص‌های مرتبط با استفاده از مرور ادبیات موجود استخراج و سپس توسط کارشناسان این شرکت بررسی و مدل نهایی پیشنهاد گردید. نتایج حاکی از آن است که جریان نقدینگی در اولویت اول و به ترتیب آلودگی هوا و افزایش مهارت نیروی کار و ... در اولویت‌های بعدی قرار دارند. مدل پیشنهادی نشان داده که شاخص‌های عملکردی می‌توانند با ابعاد مختلف کارت امتیازی متوازن پایدار به کمک تکنیک ANP فازی ادغام شود.

کلیدواژه‌ها