بررسی اثر توانمند سازی روانشناختی بر رفتار نوآورانه کارکنان با توجه به اشتیاق شغلی آنان

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت، پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد،گروه علوم اداری و اقتصادی، مشهد، ایران

2 استادیار، دانشگاه فردوسی مشهد، گروه علوم اداری و اقتصادی، مشهد، ایران (عهده دار مکاتبات)

3 استاد، دانشگاه فردوسی مشهد، گروه علوم اداری و اقتصادی، مشهد، ایران

چکیده

در محیط پویای کسب و کار امروزی، نقش انسان و نوع نگاه او می‏تواند سهم بسزایی در کسب موفقیت و مزیت رقابتی برای هر سازمان داشته باشد. به همین منظور، سازمان‏ها باید شرایطی را فراهم کنند تا علاوه بر حفظ و نگهداری سرمایه‏ های انسانی، آنان را به فعالیت‏های نوآورانه تشویق نمایند. توانمندسازی و اشتیاق شغلی می‏تواند سازمان‏ها را در بهره‏ گیری از سرمایه  در رابطه میان توانمندسازی روانشناختی ، رفتار نوآورانه در کارکنان می‏باشد. جامعه آماری این تحقیق مجموعه کارکنان سازمان‏های داروسازی استان خراسان رضوی می‏ باشد. ابزار جمع ­آوری داده‏ها پرسشنامه استاندارد بوده و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفت، تجزیه و تحلیل داده‏ های پژوهش از طریق مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‏ افزار SPSS و SMART PLS انجام شد. یافته‏ های این تحقیق نشان می‏دهد که رابطه توانمندسازی روانشناختی کارکنان و اشتیاق شغلی آنان مثبت و معنی‏دار است و توانمندسازی روانشناختی به واسطه اشتیاق شغلی نتیجه مثبتی در بروز و افزایش رفتارهای نوآورانه در کارکنان دارد.

کلیدواژه‌ها