شناسایی و طبقه بندی تنگناها و چالش های فعالیت های تحقیق و توسعه ای در نظام اداری

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، گروه مدیریت صنعتی، گیلان، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان، گروه مدیریت صنعتی، گیلان، ایران

چکیده

تحقیق و توسعه محور اصلی ساختار نظام اداری کشور و توسعه پایدار و متوازن است؛ در برنامه­ پنجم و ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز بر کارآمد کردن نظام تحقیق و توسعه برای تبدیل ایده‌ها به محصولات یا خدمات و استفاده از نتایج فعالیت‌های پژوهشی توسط سازمان­ها ، تأکید شده است؛ با این حال چالش­های بسیاری پیش­روی فعالیت­های پژوهشی و کاربردی کردن دستاوردهای آن در دستگاه­های اجرایی کشور وجود دارد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر شناسایی و دسته­ بندی چالش­های مذکور و ارائه راهکارهای عملی در نظر گرفته شد؛ بنابراین پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و برحسب نحوه‌ی گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی– تحلیلی می‌باشد. جهت تحقق هدف پژوهش ، علاوه­بر مطالعات کتابخانه­ ای که طی آن چالش­های پیش­روی فعالیت­های پژوهشی و بکارگیری دستاوردهای آن از طریق مروری بر ادبیات تحقیقات داخلی و خارجی شناسایی شد؛ مطالعات میدانی نیز از طریق تکنیک دلفی (توزیع پرسشنامه ­ی تخصصی 5 سؤالی میان مدیران و کارشناسان پژوهشی دستگاه­های اجرایی استان گیلان به روش نمونه ­گیری غیرتصادقی هدفمند از نوع قضاوتی) صورت گرفت. یافته ­ها نشان داد، وضعیت موجود فعالیت­های تحقیق و توسعه­ای در دستگاه­های اجرایی استان گیلان در حد متوسطی قرار دارد؛ همچنین براساس اطلاعات کتابخانه ­ای و میدانی گردآوری شده، 101 چالش و تنگنا شناسایی؛ و براساس دیدگاه کارشناسان پژوهشی دستگاه­ها و به روش کیفی مفهوم ­سازی داده ­بنیاد در 7 دسته اصلی چالش­های فردی- شخصی، علمی و فنی، مدیریتی، درون­ سازمانی، برون­ سازمانی، بین ­سازمانی و چالش ناشی از کیفیت تحقیق و نتایج آن طبقه­ بندی شد.

کلیدواژه‌ها