بررسی تاثیر برنامه‌های راهبردی در مدیریت مصرف انرژی در ایران

نویسنده

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، گروه مدیریت، تهران، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

چکیده

بهبود بهره‍ وری و ارتقاء اثربخشی سازمان‌ها همواره یکی از اهداف اصلی سازمان‌ها بوده و برنامه ­ریزی راهبردی ابزار اصلی در نیل به این هدف می‌باشد. از این رو در مقاله پیش رو تاثیر برنامه راهبردی در مدیریت مصرف انرژی با رویکرد کارت امتیاز متوازن (منظر مالی، منظر مشتری، رشد و یادگیری و فرایندهای داخلی) است. به این منظور جامعه آماری صاحب نظران حوزه مدیریت مصرف انرژی مورد بررسی قرار گرفت که مجموعا تعداد آن‌ها ۳۲۰ نفر بود که از این تعداد با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۱۴۵ نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب شدند. جمع آ‍وری داده‌ها به وسیله­ ی پرسشنامه انجام شده و جهت تعیین اعتبار آن از روش آلفای کرانباخ استفاده شده است که ضرایب بدست آمده، قابل قبول بوده و اعتبار پرسشنامه تأیید گردیده است. جهت برسی فرضیات و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار استنباطی استفاده شده که بدین منظور از نرم افزار SPSS کمک گرفته شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که ابعاد برنامه راهبردی با رویکرد کارت امتیاز متوازن بر مدیریت مصرف انرژی با شدت و ضعف متفاوت تاثیر دارد. در انتهای این تحقیق پیشنهاداتی از سوی محقق در راستای بهبود برنامه راهبردی در مدیریت مصرف انرژی کشور با توجه به چهار عامل مدل کارت امتیاز متوازن ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها