آسیب شناسی نظام مدیریت عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم‌ پزشکی قزوین با استفاده از مدل سه‌ شاخگی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران (عهده دار مکاتبات)

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به آسیب‌شناسی نظام مدیریت عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی قزوین با هدف افزایش بهره وری کارکنان و در نتیجه افزایش بهره‌ وری سازمان می‌پردازد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر اجرا، توصیفی پیمایشی و از شاخه میدانی می­باشد. در این پژوهش از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است. بر این اساس کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی قزوین به‌عنوان جامعه آماری پژوهش انتخاب گردید که تعداد آنها 859 نفر می‌باشد. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 266 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شده و به همین تعداد پرسشنامه میان افراد نمونه توزیع گردید که تعداد 246 پرسشنامه جمع‌آوری شد. نتایج حاصل حاکی از آن است که آسیب‌های نظام مدیریت عملکردکارکنان در قالب مدل سه‌شاخگی عبارتنداز:آسیب‌های ساختاری (سیستم ارزیابی عملکرد نامناسب، نبود پیوند میان سیستم حقوق و پاداش و مدیریت عملکرد، عدم استفاده از فناوری اطلاعات در نظام مدیریت عملکرد و کمبود منابع لازم جهت اجرا و پیاده‌ سازی نظام مدیریت عملکرد)، آسیب‌های رفتاری (عدم تعهد مدیران نسبت به مدیریت عملکرد، پائین بودن سطح دانش و آگاهی کارکنان نسبت به نظام مدیریت عملکرد، نبود مرور و بازبینی عملکرد و نبود فرهنگ سازمانی) و آسیب‌های محیطی (عدم استفاده از نظرات ارباب رجوع در نظام مدیریت عملکرد و نبود قوانین جامع در ارتباط با نظام مدیریت عملکرد).

کلیدواژه‌ها