دسته‌بندی داده‌های جریانی فازی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین ،گروه مهندسی صنایع ، قزوین،ایران

2 استادیار دانشگاه آزاداسلامی، واحد قزوین،گروه مهندسی صنایع ، قزوین، ایران

3 دانشیار ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مهندسی صنایع، قزوین،ایران

چکیده

در این تحقیق یک روش دسته‌ بندی داده‌های غیرقطعی از نوع فازی که از جمله چالش‌برانگیزترین حوزه‌های تحلیل داده محسوب می‌شود، ارائه شده است. در واقع حجم بالا و پیچیدگی روش‌های تحلیل داده مانع از توسعه روش‌هایی جهت تحلیل داده‌های فازی می‌شود. با این‌حال در برخی حوزه‌های دیگر همچون برنامه‌ریزی ریاضی پیشرفت‌های چشمگیری در مدل سازی سیستم‌هایی که داده‌های فازی از آنها در اختیار است، بدست آمده است و لذا توجهات به سمت بهره‌ گیری از این فرصت در سال‌های اخیر جلب شده است. به منظور بهره برداری از یافته های تحقیقاتی پیرامون مدلهای ریاضی فازی، در این تحقیق یک روش جدید دسته‌بندی داده‌های فازی مبتنی بر تحلیل پوششی داده زمانی که داده‌ها به صورت جریانی وارد می‌شوند، ارائه می‌شود. روش پیشنهادی می‌تواند با استفاده از به‌هنگام‌ سازی معیارهایی پیش‌بینی دسته‌ی داده‌های فازی به دسته‌بندی داده‌هایی بپردازد که در طول زمان تغییراتی در الگوی رفتاری آنها بوجود می‌آید. روش جدید توسط داده‌های شبیه‌ سازی شده مورد آزمون قرار گرفته و نتایج نشان‌ دهنده‌ی قابلیت این روش در مواجه با شرایط غیرقطعی و متغیر است.

کلیدواژه‌ها