تأثیر اعتماد سازمانی بر موفقیت سیستم مدیریت دانش

نویسندگان

1 پژوهشگر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیکی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مدیریت صنعتی، تهران، ایران

3 استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مدیریت صنعتی، تهران، ایران

چکیده

امروزه، موفقیت در بازار کار، با دانشی که سازمان می‌تواند تولید کند، سرعت این دانش و میزان انباشت دانش تولیدشده، ارتباط مستقیم دارد. در بررسی موفقیت سیستم مدیریت دانش در سازمان اعتماد به‌عنوان یکی از عواملی است که موردتوجه قرار می‌گیرد این پژوهش باهدف بررسی نقش اعتماد سازمانی در موفقیت سیستم مدیریت دانش در یک معاونت حوزه ICT تهران در سال 1393 انجام گرفت بدین منظور از بین75 نفر از مدیران کارشناسان و کاربران مدیریت دانش (جامعه آماری) به روش سرشماری انجام شد، روش تحقیق این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است و به‌منظور تجزیه‌ وتحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی با کمک نرم‌افزار PLS استفاده ‌شده است. نتایج نشان داد که بین اعتماد سازمانی (اعتماد افقی، عمودی و نهادی) و موفقیت سیستم مدیریت دانش در حوزه ICT رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین مشخص شد که مؤلفه اعتماد افقی دارای بیشترین ضریب همبستگی و مؤلفه اعتماد عمودی دارای کمترین ضریب همبستگی با موفقیت سیستم مدیریت دانش است.

کلیدواژه‌ها