بررسی تاثیر نوآوری سازمانی و استراتژی عمومی رهبری هزینه بر عملکرد سازمان از طریق مزیت رقابتی

نویسندگان

1 دانشیار، موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهادکشاورزی، تهران، ایران

2 استادیار، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی سازمان‌ها، ارتقای عملکرد و رسیدن به سطحی از تعالی و پایداری برای بقا، رشد و سودآوری و پاسخگویی به نیازهای جامعه است. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر نوآوری سازمانی و رهبری هزینه بر عملکرد سازمان از طریق مزیت رقابتی می‌پردازد. در این پژوهش نوآوری سازمانی شامل سه بعد محصول، فرایند و اجرا است. ابعاد متغیر وابسته شامل مالی، مشتری، فرایند داخلی، رشد و یادگیری است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از نظر ماهیت و روش تحقیق توصیفی، و از نظر داده کمی است. در این پژوهش برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم­افزار    lisrl  انجام شده است. پرسشنامه­ ای شامل 54 سوال برگرفته از مقالات لاتین که در میان شرکت‌های تولید کننده مورد آزمون قرار گرفته است و برای انتخاب نمونه از روش تصادفی ساده استفاده شده است. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی مرکب و روایی آن با نظر کارشناسان و از طریق AVE  صورت گرفته است. 320 پرسشنامه در میان جامعه آماری توزیع شده است.یافته‌های تحقیق نشان می­دهد که نوآوری سازمان به طور مستقیم بر عملکرد تاثیر مثبت ندارد اما از طریق مزیت رقابتی تاثیر مثبت دارد و رهبری هزینه هم به صورت مستقیم و هم از طریق مزیت رقابتی تاثیر مثبت دارد و نوآوری سازمانی و رهبری هزینه از طریق مزیت رقابتی بر عملکرد سازمان تاثیر مثبت و معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها