تاثیر فرهنگ سازمانی بر ظرفیت‌ها و محرک‌های‌ نوآوری دفاعی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، گروه مدیریت، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، گروه مدیریت صنعتی، تهران، ایران

چکیده

نوآوری دفاعی مجموعه‌ای از مفاهیم فناورانه، دکترینی و عملیاتی است که سعی در افزایش اثربخشی نظامی دارد و دربرگیرندۀ توانمندی‌ها و فعالیت‌های پایه‌ای یک سازمان است؛ ارتباط میان این توانمندی‌ها و برنامه‌های نظامی به‌منظور مقابله با چالش‌های جدید و تنظیم و تعدیل ماموریت‌های سازمان بر اساس توانمندی‌های جدید است. تحقیق حاضر با اذعان به موضوع فوق با هدف بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر ظرفیت‌ها و محرک‌های‌ نوآوری دفاعی با استفاده از روش توصیفی- پیمایشی به رشته تحریر درآمده است. برای دستیابی به هدف فوق، سه فرضیۀ وجود رابطه مثبت و معنی‌داری بین مولفه‌های فرهنگ سازمانی و محرک‌های نوآوری دفاعی، مولفه‌های فرهنگ سازمانی و ظرفیت‌های نوآوری دفاعی و مولفه‌های محرک‌های نوآوری دفاعی و ظرفیت‌های نوآوری دفاعی تدوین گشته است. برای بررسی فرضیه‌های فوق، از یک پرسشنامه محقق‌ساخته متشکل از 37 سوال استفاده شد که یک نمونه آماری 90 نفره به سوالات آن پاسخ دادند. روایی پرسشنامه از سه طریق روایی محتوا، سازه و سنجش اعتبار محتوا تائید و پایایی آن نیز توسط آزمون آلفای کرونباخ در نرم‌افزار SPSS، 995/0 محاسبه گردید.در این تحقیق از آنجائیکه داده‌ها نرمال بودند، برای تجزیه‌‌و‌تحلیل آن‌ها از آزمون تحلیل عاملی تائیدی با استفاده از نرم‌افزار LISREL استفاده شد که نتایج آن به این قرار است:بین مولفه‌های فرهنگ سازمانی و محرک‌های نوآوری دفاعی 93 درصد؛ مولفه‌های فرهنگ سازمانی و ظرفیت‌های نوآوری دفاعی 98 درصد و مولفه‌های محرک‌های نوآوری دفاعی و ظرفیت‌های نوآوری دفاعی 96 درصد رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها