شناسایی عوامل موثر بر سکوت کارکنان مورد مطالعه: شرکت سپهرالکتریک واقع در شهر صنعتی البرز قزوین

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قروین ، گروه مدیریت، قزوین، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قروین ، گروه مدیریت، قزوین، ایران

چکیده

با توجه به محوری بودن رفتار نیروی انسانی در سازمان­ها، مدیران باید توجه خاصی به رفتار اعضاء در سازمان داشته باشند و به این منظور می‌باید به دانش رفتار سازمانی که آنان را در شناخت علل رفتار، پیش بینی و هدایت رفتار، یاری می‌کند، مجهز شوند، تا بتوانند نیروی انسانی را به عنوان یک سرمایه­ی سازمانی، به طرف اهداف سازمان سوق دهند. هدف این تحقیق عبارت است از: شناسایی عوامل موثر بر سکوت کارکنان در شرکت سپهرالکتریک در سال 95-1394. این تحقیق توصیفی– علّی، از نوع پیمایشی و از نظر هدف کار­بردی است. جامعه‌ی آماری این تحقیق را کارکنان شرکت سپهرالکتریک تشکیل می‌دهند که  برابر 494 نفر می‌باشد. حجم نمونه شامل 84 نفر است که با روش نمونه­گیری تصادفی انتخاب شده­اند. برای جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامه، استفاده شده است. روایی محتوایی پرسشنامه­ها توسط استاد راهنما و خبرگان تأیید شد و پایایی پرسشنامه­ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت که این ضریب برای پرسشنامه 982/0 به­دست آمده است. داده­های جمع­آوری شده توسط نرم افزار Lisrel و SPSS مورد محاسبه قرار گرفت، برای آزمون فرضیه­ها از آزمون تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختار یافته استفاده شده است. یافته­های تحقیق حاکی از آن است که تمامی فرضیه‌ها غیر از فرضیه چهارم مبنی بر تاثیر عامل گروهی رد نشده اند. به این ترتیب می‌توان این ادعا را رد نکرد که عوامل سازمانی، محیطی و فردی بر سکوت سازمانی تاثیر معنی داری دارند.

کلیدواژه‌ها