پیش بینی نوسانات روزانه و ارزش در معرض خطر برای داده‌های با فراوانی بالا

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قروین ، گروه مدیریت، قزوین، ایران

2 کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قروین ، گروه مدیریت، قزوین، ایران

چکیده

نوسان یکی از مهم‌ترین جنبه‌های توسعه بازارهای مالی است و نقشی اساسی را در مدیریت پرتفوی، قیمت‌گذاری اختیار معاملات و قوانین حاکم بر بازار، ایفا می‌کند. به طور کلی مؤسسات مالی و اقتصادی با چهار نوع ریسک اعتباری، عملیاتی، نقدینگی و بازار مواجه هستند. در حال حاضر متداول‌ترین معیار سنجش ریسک بازار روش ارزش در معرض خطر می‌باشد. بنا به تعریف، ارزش در معرض خطر حداکثر زیانی است که ممکن است در یک دوره زمانی معین (معمولا یک روزه) و با در نظر گرفتن یک سطح اطمینان مشخص در پرتفویی از دارائی‌ها رخ دهد.در این پژوهش برای پیش‌بینی ارزش در معرض خطر برای نوسانات کمتر از یک روز، اطلاعات قیمت 6 صنعت و از هر صنعت 3 شرکت، در فاصله‌های زمانی 30 دقیقه‌ای در بازه زمانی 1/11/91 لی 1/4/92 استخراج و با توجه شرایط حاکم بر داده‌ها از مدل گارچ (1و1) برای برآورد واریانس استفاده گردید. همچنین در خصوص باقیمانده‌های برآورد دو فرض نرمال بودن و پیروی از توزیع t در نظر گرفته شد و از این رو در مجموع 6 مدل برای شش صنعت مورد ارزیابی قرار گرفت.تمامی شش مدل انتخابی در مجموع مدل‌های مناسبی به جهت ضریب تعیین، معنی‌داری ضرایب و مقدار آماره دوربین واتسون بوده‌اند. از این رو در برآورد واریانس و پیش‌بینی ارزش در معرض خطر از تمامی مدل‌ها در سطح اطمینان 95% استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که گروه صنایع فلزات اساسی به جهت نوسانات روزانه در بازه‌های زمانی 30 دقیقه‌ای دارای ارزش در معرض خطر پیش‌بینی شده بسیار بالاتری نسبت به سایر صنایع انتخابی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها