رابطه ی بین عدم تقارن اطلاعاتی و تجدید ارائه صورت های مالی: با رویکردی بر شکاف قیمت مؤثر

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قروین ، گروه حسابداری، قزوین، ایران

2 کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قروین ، گروه حسابداری، قزوین، ایران

چکیده

در این تحقیق، رابطه­ی میان عدم تقارن اطلاعاتی و تجدید ارائه­ی صورت­های مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. برای این منظور از شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش (شکاف قیمت مؤثر) به عنوان معیار عدم تقارن اطلاعاتی استفاده شده است. نتایج تحقیق با استفاده از اطلاعات مربوط به نمونه­ای متشکل از 89 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره­ی 10ساله (1383 تا 1392) حاکی از وجود رابطه­ی مثبت و معنادار بین شکاف قیمت مؤثر و تجدید ارائه­ی صورت­های مالی است.

کلیدواژه‌ها