تبیین الگوی اثربخش مدیریت دولتی با استفاده از منطق فازی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت دولتی، قزوین، ایران(عهده دار مکاتبات)

2 استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت دولتی، قزوین، ایران

3 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت دولتی، قزوین، ایران

4 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت صنعتی، قزوین، ایران

چکیده

هدف نوشتار حاضر، طراحی الگوی اثربخش مدیریت دولتی ایران بوده و در این راستا، الگوی مدیریت دولتی شفریتز، راسل و بوریک و نیز رویکرد بوم شناسانه مورد توجه قرار گرفته است. اثربخشی در نوشتار حاضر به معنای تعیین ارزش بهینه چهار بعد مدیریتی، سیاسی، قانونی و حرفه ای در نظام اداری ایران می‌باشد. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث راهبرد یک پژوهش پیمایشی و روش پژوهش از نوع ترکیبی است. جهت جمع­آوری داده‌های مورد نیاز از ابزار مصاحبه و روش دلفی به منظور شناسایی و کسب نظر خبرگان و پرسشنامه به منظور شناسایی ادراک مدیران استفاده شده و همچنین جهت تحلیل داده‌ها نیز از منطق فازی بهره گرفته شده است. نتایج بیانگر آن می‌باشد که بین وضع موجود و مطلوب ابعاد مدیریتی، حرفه ای و سیاسی اختلاف معنی دار وجود داشته و بین وضع موجود و مطلوب بعد قانونی اختلاف معنی داری مشاهده نمی­ گردد.

کلیدواژه‌ها