چالش های فرهنگی مدیریت توسعه در ایران: پژوهش ترکیبی

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه تربیت مدرس ، گروه مدیریت دولتی ، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، گروه مدیریت دولتی، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران،‌ ایران

چکیده

موضوع توسعه یافتگی و مباحث مربوط به آن نقشی اساسی و محوری را در جوامع انسانی بازی می‌کند. رسیدن به رویای شیرین توسعه یافتگی بدون مدیریت صحیح این فرآیند پیچیده و چند ساحتی ناممکن می‌نماید. مدیریت توسعه در ایران با چالش‌های عدیده‌ای روبرو است که شناخت این چالش‌ها از وظایف اساسی پژوهشگران علاقمند به اعتلای این مرز و بوم است.هدف این پژوهش احصاء چالش‌های اصلی فرهنگی فرآروی مدیریت توسعه در ایران و اولویت‌بندی این چالش‌ها بر اساس میزان اهمیت آن‌هاست. پژوهش به صورت ترکیبی انجام شده که در مرحله کیفی از ابزار مصاحبه و در مرحله کمی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. با ارائه نوعی طبقه‌بندی از چالش‌های اصلی فرهنگی مدیریت توسعه در ایران، این عوامل از نظر درجه اهمیت نیز رتبه‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها