تحلیل نقش استراتژیک دانشگاه‌ها و مراکز علمی در توسعة خوشه‌های صنعتی؛ مطالعة موردی خوشة صنعتی پلی‌اتیلن کرمانشاه

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه مازندران، گروه مدیریت صنعتی، بابلسر، ایران

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، گروه مدیریت اجرایی، بابلسر، ایران (عهده دار مکاتبات)

چکیده

خوشة صنعتی ترکیب منسجمی از متخصصین، سرمایة مخاطره­پذیر، شرکت‌های با تکنولوژی برتر و زیرساخت‌های فیزیکی مناسب است که در مجاورت دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و مراکز تحقیقاتی و در یک محدودة جغرافیایی مشخص با یک مدیریت بازار­محور، کالاها و خدمات دانش‌محور را تولید می‌کند. در پژوهش حاضر سعی بر آن است که به بررسی مهم‌ترین نقش‌ دانشگاه‌ها و مراکز علمی در توسعة خوشة‌ صنعتی پلی‌اتیلن کرمانشاه پرداخته شود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی پیمایشی است. جامعة آماری پژوهش شامل مدیران شرکت‌های فعال در خوشة صنعتی و اعضای هیئت علمی رشته­های مرتبط به خوشۀ صنعتی پلی اتیلن در دانشگاه‌های استان کرمانشاه می­باشد که کل جامعة آماری به ‌عنوان نمونه در نظر گرفته ‌شده است. همچنین ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامة محقق­ساخته می­باشد. تحلیل­های آماری به‌وسیلة نرم­افزارهای SPSSو AMOS انجام گرفت. یافته­ها حاکی از آن است که دانشگاه‌ها و مراکز علمی به‌واسطة‌ تربیت نیروی کار باکیفیت، تجاری‌سازی تکنولوژی و ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعة خوشة صنعتی پلی‌اتیلن کرمانشاه تأثیرگذار هستند.

کلیدواژه‌ها