تنوع سازی تحقیقات مالی: از مالی سازی بسوی پایداری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه مدیریت دولتی، زاهدان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه مدیریت دولتی، زاهدان، ایران (عهده دار مکاتبات)

3 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه مدیریت دولتی، زاهدان، ایران

چکیده

این مقاله قصد دارد تناقضات ظاهری را جهت پایدار سازی ساختار گفتمان سنتی، در حوزه مالی بررسی نموده و با ارائه یک طرح راهبردی برای تنوع بخشی به مالی آکادمیک، بر آنها غلبه نماید، این مطالعه از چهار بخش تشکیل شده است. در ابتدا مالی آکادمیک در طیف گسترده علوم اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته و بر فرضیه‌های هستی شناختی، شناخت شناسی و روش شناسی تأکید شده است. در گام دوم، این مفروضات از طریق مباحثه‌های مربوط به پوزیتیویسم منطقی، هستی شناسی اجتماعی و کارکردگرایی که محدودیت‌های وحدت پارادایمی را در مالی آکادمیک به ارمغان می‌آورد تشریح شدند و نشان داده شد که این مفروضات نه تنها در زمینه مالی بلکه در رشته‌های دیگر نیز می‌توانند موضوع مباحثه قرار گیرند. در گام سوم، تنوع بخشی در مالی آکادمیک با رجوع به ساختار هستی شناختی تثبیت شده در گفتمان علمی مشخص شده است. استدلال این مطالعه بر این است که تنوع بخشی، فرآیندی است که از طریق آن، (i) تحقیقات مالی به سایر پارادایم‌های موجود در علوم اجتماعی بسط داده می‌شوند؛ (ii) استعاره‌های تحقیقی جدید درون پارادایم موجود تدوین می‌شوند؛ و (iii) قدرت حل مساله حاصل می‌شود. در گام چهارم، یک برنامه تحقیقاتی برای تنوع بخشی به مالی آکادمیک نیز ارائه شده است. این برنامه به موضوعات، فرضیات پارادایمی و سوالات تحقیق تقسیم بندی شده است.

کلیدواژه‌ها