ارزیابی کارآفرینی سازمانی در صنعت فرش ماشینی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی الغدیر، گروه مهندسی صنایع، تبریز، ایران (عهده دار مکاتبات)

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، گروه مدیریت، اردبیل، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی کارآفرینی سازمانی در صنعت فرش ماشینی در دو شرکت فرش زمرد کاشان و ابریشم شمال است و جامعه آماری، کارشناسان هر دو شرکت است. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه کارآفرینی سازمانی شامل 57 گویه، دربردارنده سوالاتی بر اساس عوامل فردی و عوامل سازمانی است . برای روایی سنجی محتوایی پرسشنامه‌ها از نظرات اساتید دانشگاهی و متخصصان استفاده شده و برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که پایایی مولفه‌ها و پرسشنامه تایید شده است.پس از بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها بوسیله آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و آماره­های چولگی و کشیدگی،با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای، وضعیت عوامل فردی و عوامل سازمانی درهر دو شرکت به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از آزمون تی نمونه مستقل، تفاوت وضعیت عوامل کارآفرینی در دو شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. برطبق یافته‌ها، در هر دو شرکت مولفه شخصیت پایین تر از حد متوسط بوده و به عنوان مانع کارآفرینی در هر دو شرکت محسوب می‌شود. از میان عوامل سازمانی، برای هر دو شرکت، تمام مولفه‌های سازمانی، بالاتر از حد متوسط بوده و هیچ مولفه ای به عنوان مانع کارآفرینی سازمانی شناسایی نگردید.

کلیدواژه‌ها