شناسایی موانع بهره وری سازمان های دولتی ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت دولتی، قزوین، ایران

2 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد قزوین ، گروه مدیریت ، قزوین، ایران(عهده دار مکاتبات)

3 استاد، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد قزوین ، گروه مدیریت ، قزوین، ایران

4 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد تهران جنوب ، گروه مدیریت ، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر، شناسایی موانع بهره­وری سازمان­های دولتی ایران است. در این راستا پس از مطالعه ادبیات و مبانی نظری تحقیق، تعدادی از موانع مهم بهره­وری سازمان­­های دولتی جهت بررسی انتخاب شده و میزان تأثیر هر یک از آنها بر بهره ­وری سازمان‌های دولتی ایران مورد بررسی قرار گرفت. برای رتبه­بندی موانع بهره­وری سازمان­های دولتی ایران، پرسشنامه­ای در 19سؤال، طراحی گردید. به منظور تأمین روایی پرسشنامه­ در تنظیم آن از نظرات تعدادی از خبرگان دانشگاهی و سازمانی استفاده شده است. برای سنجش پایایی پرسشنامه ­از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار آن 93/0به­دست آمده است. پرسشنامه به نمونه آماری متشکل از 50 نفر توزیع شد. داده­ها با روش(FVIKOR) و با استفاده از نرم­افزارEXCEL تجزیه و تحلیل شد و میزان تأثیر هریک از موانع بر بهره­وری سازمان­های دولتی ایران، مشخص شد. نتیجه نشان داد که «اولویت­های حاکم برای وضعیت موجود»، رتبه اول و «تحقیق و توسعه ناقص»، رتبه آخر را در بین موانع بهره­وری سازمان­های دولتی ایران دارا می­باشند.

کلیدواژه‌ها