امکان سنجی استقرار نظام مدیریت دانش با استفاده از تحلیل شبکه ای فازی

نویسندگان

1 دانشیار،دانشگاه شهید بهشتی،گروه مدیریت صنعتی،تهران،ایران

2 کارشناسی ارشد،دانشگاه شهید بهشتی،گروه مدیریت صنعتی،تهران،ایران(عهده دار مکاتبات)

چکیده

هدف از انجام این تحقیق امکان‌سنجی پیاده‌سازی نظام مدیریت دانش در مرکز آموزش‌های تخصصی دانشگاه شهید بهشتی است. جامعه آماری تحقیق مرکز آموزش‌های تخصصی شهید بهشتی است. در مرحله اول به منظور شناسایی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در مراکز آموزش‌های تخصصی مطالعات کتابخانه‌ای انجام شد و پس تایید خبرگان چهار عامل فرهنگ سازمانی، فناوری اطلاعات، منابع انسانی و استراتژی و رهبری نهایی شدند. هر عامل به طور جداگانه سه معیار را مورد ارزیابی قرار می­داد. به دلیل لحاظ شدن تفاوت در نظرات خبرگان پیرامون سوالات و نزدیک بودن نتایج حاصل از پژوهش به شرایط دنیای واقعی، در پرسشنامه از مقیاس‌های کیفی استفاده شد. به منظور تبدیل مقیاس‌های کیفی به مقادیر کمی، تحت منطق فازی، اعداد فازی مثلثی بکار گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل نتایج در میان روش‌های تصمیم گیری چند متغیره به دلیل تاثیرگذاری متقابل عوامل و معیارها روی یکدیگر از روش تحلیل شبکه­ای فازی (FANP) استفاده شد. در گام آخر جهت امکان سنجی استقرار مدیریت دانش، ارزیابی وضعیت موجود مرکز انجام شد، که نتایج حاکی از آن بود که منابع انسانی، رهبری، فناوری اطلاعات و در آخر فرهنگ سازمانی به ترتیب نقاط قوت و ضعف مرکز آموزش‌های تخصصی شهید بهشتی برای اجرای مدیریت دانش است.

کلیدواژه‌ها