شناسایی راه های رفع موانع ارتقای شغلی زنان در سازمان‌های دولتی(مورد مطالعه: امور مالیاتی قزوین)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، دانشکده مدیریت وحسابداری، قزوین، ایران

2 استادیار ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، دانشکده مدیریت وحسابداری، قزوین، ایران (عهده دار مکاتبات)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی راه‌های رفع موانع ارتقای شغلی زنان در سازمان‌های دولتی است. متغیرهای این تحقیق شامل ایجاد عدالت سازمانی، وجود دوره‌های آموزشی جهت کسب مهارت‌های مدیریتی، تقویت اعتماد به نفس، تقویت ریسک پذیری، حضور در شبکه‌های ارتباطی غیررسمی، میزان مشارکت زنان در تصمیم گیری‌ها و ارتقای شغلی زنان می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی بوده که با به کارگیری پرسشنامه و روش پیمایشی داده‌های مورد نیازآن جمع آوری شده­اند. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان زن اداره امور مالیاتی استان قزوین می‌باشد و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردیده و تعداد 123 نمونه قابل قبول جمع آوری گردید. نتایج تجزیه تحلیل داده‌ها توسط آزمون استقلال و آزمون تی تک نمونه­ای در نرم افزار SPSS نشان می‌دهد که ارتباط  معناداری بین ایجاد عدالت سازمانی، وجود دوره‌های آموزشی جهت کسب مهارت‌های مدیریتی، تقویت اعتماد به نفس، تقویت ریسک پذیری، حضور در شبکه‌های ارتباطی غیررسمی، میزان مشارکت زنان در تصمیم گیری‌ها و ارتقای شغلی زنان وجود دارد.

کلیدواژه‌ها