نقش قوم مداری، شهرت، تبلیغات شفاهی بر نگرش مصرف کننده نسبت به محصولات خارجی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، مدیریت و حسابداری، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، مدیریت و حسابداری، تهران، ایران (عهده دار مکاتبات)

چکیده

فرایند جهانی شدن باعث افزایش رقابت بین کالاها و خدمات داخلی و خارجی در یک کشور می‌گردد که موفقیت یک شرکت، بستگی به میزان پذیرش محصول توسط مصرف کنندگان داخلی دارد. هدف از این پژوهش مطالعه تاثیر تبلیغات شفاهی، شهرت بواسطه تاثیر کشور سازنده و قوم مداری بر نگرش مصرف کننده نسبت به محصولات خارجی می‌باشد. بدین منظور نمونه ای متشکل از 384 نفر از میان مشتریانی که به نمایندگی‌های فروش اتومبیل GEELY در شهر تهران مراجعه نموده بودند، انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه است که با استفاده از نمونه­گیری تصادفی ساده گردآوری شده­اند. تحلیل داده‌ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهد که ارتباط مثبتی بین تبلیغات دهانی و نگرش نسبت به محصولات خارجی وجود دارد و شهرت خوب یک شرکت از طریق تاثیر کشور سازنده، بصورت مثبتی با اعتماد مشتریان نسبت به آن شرکت ارتباط دارد. همچنین همبستگی مثبتی بین اعتماد به یک شرکت و نگرش نسبت به محصولات وجود دارد. دیگر نتایج حاکی از آن است که همبستگی منفی بین قوم مداری و بین المللی بودن وجود ندارد. اما بین قوم مداری و نگرش نسبت به محصولات خارجی همبستگی منفی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها