بررسی قدرت پیش بینی شاخص های بورس اوراق بهادار برای فعالیت های اقتصادی آینده در حوزه ی فرکانس

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین،گروه مدیریت، قزوین، ایران (عهده دار مکاتبات)

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین،گروه مدیریت بازرگانی، قزوین، ایران

چکیده

بازارهای مالی یکی از بازارهای تاثیر گذار در اقتصاد هر کشوری می­باشد. رکود و رونق بازارِ بورسِ پاره ای از کشورها نه تنها اقتصاد ملی بلکه اقتصاد جهان را نیز تحت تاثیر قرار می­دهد و یکی از موضوعات مورد توجه محققان و پژوهشگران اقتصادی و مالی، موضوع بررسی عملکرد بورس و شاخص قیمت سهام بر متغیرهای اقتصادی می‌باشد.
تاکنون بررسی­های زیادی در خصوص رابطه علیت شاخص­های بورس اوراق بهادار و متغیرهای اقتصادی در کشورهای مختلف صورت گرفته است که در بعضی موارد وجود این روابط به اثبات رسیده اند و در برخی موارد نیز رد شده است. نوآوری این تحقیق بررسی علیت گرنجر در حوزه­ی فرکانس می‌باشد که تاکنون مطالعه جامعی، بالاخص در ایران صورت نگرفته است. این پژوهش به بررسی رابطه علی متغیر تولید ناخالص داخلی با متغیرهای بورس اوراق بهادار اعم از شاخص کل قیمت سهام، شاخص مالی و شاخص صنعت در کشور ایران پرداخته است و این موضوع را بررسی می‌کند که آیا قدرت پیش بینی در فرکانس‌های پایین متمرکز است یا در فرکانس­های بالا وجود دارد. هدف اصلی که از انجام این تحقیق دنبال می­شود آن است که بتوان از شاخص­های بورس، برای تهیه الگویی جهت پیش بینی تولید ناخالص داخلی استفاده نمود.نتایج بدست آمده از پژوهش نشان می‌دهد که در ایران هیچ رابطه علی بین تولید ناخالص داخلی و متغیرهای انتخابی بورس اوراق بهادار در حوزه فرکانس وجود ندارد و نمی­توان از شاخص­های بورس برای پیش بینی تولید ناخالص داخلی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها