رابطه بین عوامل ساختاری و عوامل رفتاری نظام پیشنهادها با جذب مشارکت کارکنان

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران( عهده دار مکاتبات)

چکیده

مقاله حاضر، با هدف بررسی رابطه بین عوامل ساختاری و عوامل رفتاری نظام پیشنهادها با جذب مشارکت کارکنان در آموزش وپرورش انجام گرفته است. جامعه آماری، کارکنان آموزش و پرورش قزوین 521 نفر و روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده که 221 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.به منظور دسترسی به اطلاعات لازم برای تحلیل متغیر‌های پژوهش از دو پرسشنامه نظام پیشنهادات و جذب مشارکت استفاده شده است. روایی پرسشنامه‌ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی شد.برای تعیین قابلیت اعتماد پایان نامه‌ها از آلفای کرونباخ استفاده شد که بر این اساس ضریب آلفای پرسشنامه نظام پیشنهادها 867/0 و پرسشنامه جذب مشارکت869/0به دست آمد که نشان از پایایی ابزار سنجش پژوهش است. جهت آزمون فرضیه­های پژوهش ازمل یابی معادلات ساختاری ونرم افزار لیزرل 54/8استفاده گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که :عوامل ساختاری نظام پیشنهادات با ضریب مسیر 40/0- و آماره T به مقدار 31/5- رابطه منفی و معنادار با جذب مشارکت کارکنان دارد و عوامل رفتاری نظام پیشنهادات با ضریب مسیر 39/0- و آماره T به مقدار 60/5- رابطه منفی و معنادار با جذب مشارکت کارکنان در آموزش و پرورش قزوین دارد.

کلیدواژه‌ها