تحلیل نگرش های شغلی کارکنان و تبیین جو سکوت سازمانی و رفتار سکوت سازمانی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد فیروزکوه، گروه مدیریت دولتی، فیروزکوه، ایران(عهده دار مکاتبات)

2 استادیار، دانشگاه آزاد فیروزکوه،گروه مدیریت دولتی، فیروزکوه ،ایران

چکیده

امروزه­ در بسیاری از سازمان‌ها پدیده­ای تحت عنوان سکوت سازمانی حکم‌فرما شده است که در آن کارکنان از ارائه عقیده‌ها و نظرات خود در مورد مشکلات سازمان امتناع می‌ورزند و در بسیاری از موارد ­­سکوت پیشه­ می­کنند. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل رابطه جو سکوت سازمان و رفتار سکوت سازمانی در شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران می‌باشد. جامعه­ آماری ­این ­پژوهش ­شامل­ 1400 نفر از کلیه­ کارکنان بخش تولید و فنی این ­مجموعه می‌باشد که از این تعداد، 159 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان به روش تصادفی ساده نمونه‌گیری شده‌اند. داده­های لازم از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری‌شده است. پایایی پرسش‌نامه نیز به روش آلفای کرونباخ برای سکوت و رفتار سکوت سازمانی 83/0 محاسبه شد. جهت تجزیه‌وتحلیل آماری داده‌ها از آزمون همبستگی اسپیرمن و آزمون رگرسیون چندگانه و تحلیل استفاده‌شده است. نتایج نشان داد که بین ابعاد جو سکوت و تعهد سازمانی کارکنان بر رفتار سکوت کارکنان رابطه معنی­داری وجود دارد. به‌طوری‌که بین نگرش مدیریت عالی و نگرش سرپرستان با رفتار سکوت کارکنان یک همبستگی مثبت نسبتاً شدیدی وجود دارد و بین فرصت­های ارتباطاتی و تعهد سازمانی با رفتار سکوت کارکنان همبستگی منفی شدیدی ملاحظه شد.

کلیدواژه‌ها